ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


นางสาววิลัยภรณ์ จันทบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0965561131


นางอารีย์ สังข์สีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0645599790


นายชวลิต ผ้าผิวดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0868685682


นางสาวภาวิณี สมบูรณ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบ้ติการ
โทรศัพท์ : 0856347925


ตำแหน่งว่าง
นิติกรปฏิบัติการ


นายณฐกันต์ คันศร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0621801845


นายนนทวัฒน์ โกการรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0981732597


เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
(ตำแหน่งว่าง)


นางธัญญาพร ปัญญางาม
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
โทรศัพท์ : 0821581015


นางสาวราตรี ปะโคทัง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 0800799082


นางสาวปรียาภรณ์ ยาวะโนภาส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0637738338


นายประสิทธิชัย หะมาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 0839373101


นางสาวแก่นจันทร์ มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0842895148


นางสาวดวงนภา อินทรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0947496877


นางสาวลำพึง โสมชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
โทรศัพท์ : 0878624022


ตำแหน่งว่าง
คนงานทั่วไป


นายบุญมี ไพรสุวรรณ
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0934277115


นายบุญถึง บุญครอง
พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)
โทรศัพท์ : 0852035324


นางรุ่งนภา มัธปานัง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 0810648869


นายรังสรรค์ ทอนนุสะ
นักการภารโรง


นายอำนวยศิลป์ ทองนอก
คนงานทั่วไป(ยาม)
โทรศัพท์ : 0911341923


นายธีรกุล ภู่สวัสดิ์
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0911341923


นางสาวอัจฉรา สัมฤทธ์
คนงานปฏิบัติหน้าที่สาธารณะสุข (จ้างเหมาบริการ)
โทรศัพท์ : 0945596810


นายนายสุรนาถ ชั้นดี
พนักงานประจำรถดับเพลิง(จ้างเหมาบริการ)
โทรศัพท์ : 0911341923


นางจันทร์หอม แพงคำตา
แม่บ้าน(จ้างเหมาบริการ)
โทรศัพท์ : 0806486736


นางหนูจันทร์ ชะอุ่มรัมย์
แม่บ้าน(จ้างเหมาบริการ)
โทรศัพท์ : 0911341923


นางภาวิณี สุขเสริม
อาสาสมัครบริบาล


นางสาวอรัญญา กรมแสง
อาสาสมัครบริบาล
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 35.172.165.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,529,272

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.