ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
งานบริหารบุคคล
งานวิเคราะห์ฯ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     องค์ประกอบของ เทศบาล 

องค์ประกอบของ เทศบาล
องค์ประกอบของ เทศบาล  

             องค์ประกอบของเทศบาล

                เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ตั้งขึ้นเป็นรูปแบบแรกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่มีความเจริญก้าวหน้ามาก

              ประเภทของเทศบาล   มี   3   ประเภท

                1. เทศบาลตำบล

            2. เทศบาลเมือง

            3. เทศบาลนคร  

สภาเทศบาล

  1. สภาเทศบาล  คือ  ฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาล ทำหน้าที่นิติบัญญัติ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)   ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน  ดังนี้

                            s สภาเทศบาลตำบล       ประกอบด้วยสมาชิก        12  คน

                  s สภาเทศบาลเมือง        ประกอบด้วยสมาชิก        18  คน

                  s สภาเทศบาลนคร         ประกอบด้วยสมาชิก        24  คน

2.สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ    4  ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง

3.     สภาเทศบาลมีประธานสภา   1   คน  :   รองประธานสภา   1  คน     ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล  ตามมติของสภาเทศบาล  :  ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล

.   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาล  4  สมัย ๆ ละไม่เกิน 30 วัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  :  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว หากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของเทศบาล  สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญมีกำหนดไม่เกิน  15 วัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด : การประชุมสภาเทศบาล  ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

 อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

สภาเทศบาลมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

            1. เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมีมติให้ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง

            2. เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลและเลือกตั้งบุคคลตั้งบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล

            3. รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจำทุกปี

อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3 ปี

            5.  ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ : ร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีและร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ของเทศบาล

            6.  ในที่ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิเลือกตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี : เสนอญัตติขออภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ

                7.  ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่  หรือนายกเทศมนตรีสามารถเสนอต่อประธานสภาเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศใช้ประชาชนทราบ :  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ : การออกเสียงประชามตินี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้คำปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น

นายกเทศมนตรี

  1. นายกเทศมนตรี  คือ  ฝ่ายบริหารของเทศบาลทำหน้าที่ด้านการบริหาร
  2. เทศบาลหนึ่งมีนายกเทศมนตรี  1  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  : ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4  ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2   วาระไม่ได้  :  เมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2  วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้น 4  ปี  นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง
  3. นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งรองนายก  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล  และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี  ได้ตามเกณฑ์  ดังนี้

            v  เทศบาลตำบลไม่เกิน  2  คน

            v  เทศบาลเมืองไม่เกิน  3  คน

            v  เทศบาลนครไม่เกิน  4  คน

4.            นายเทศมนตรี  สามารถแต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้จำนวนรวมกัน  สำหรับเทศบาลตำบลไม่เกิน 2 คน :  เทศบาลเมืองไม่เกิน  3  คน

                :  เทศบาลนครไม่เกิน  5  คน

อำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

1.       ก่อนเข้ารับหน้าที่  นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  เป็นประจำทุกปี

 

1.       มีอำนาจหน้าที่  ตามมาตรา  48  <span style="line-height: 115%; font-family: "Cordia New","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: mino

สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.230.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,451,770

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.